Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ)

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  • Η συνένωση αυτών οι οποίοι ασχολούνται με την κατασκευή ή αντιπροσώπευση και διανομή ή εμπορία στην Ελλάδα φωτογραφικών ειδών και εποπτικών μέσων, οπτικοακουστικών μέσων και συστημάτων εικόνας, καθώς και συναφών προς τα πιο πάνω προϊόντων σε μία ενιαία οργάνωση για κοινή μελέτη, ενέργεια και αντιμετώπιση, κάθε είδους επαγγελματικού προβλήματος, για υποστήριξη, προστασία και προαγωγή κάθε είδους επαγγελματικού αιτήματος και για κατοχύρωση κάθε επαγγελματικού συμφέροντος. Ρητά τονίζεται ότι ο σκοπός του σωματείου δεν θα είναι κερδοσκοπικός.
  • Η προστασία και κατοχύρωση των επαγγελμάτων των μελών έναντι κάθε τρίτου και η διάδοση γενικώς της φωτογραφίας και των εποπτικών μέσων στην Ελλάδα.
  • Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του σωματείου.
  • Η διαφώτιση του κοινού πάνω στα προβλήματα των μελών του σωματείου.
  • Η παρουσίαση των κοινών απόψεων, θέσεων και αιτημάτων των μελών στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές, τα αρμόδια όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις.
  • Η προώθηση της φωτογραφικής τέχνης και ιδέας στο ευρύτερο κοινό.

Αγαπητά μέλη,

Ο ΣΕΚΑΦ είναι ο συνδετικός κρίκος τόσο των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στην εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία Φωτογραφικών προϊόντων και
υπηρεσιών, των κατασκευαστών φωτογραφικών προϊόντων αλλά και του Δημοσίου
Τομέα της Χώρας μας.

Ο ΣΕΚΑΦ είναι το κλαδικό εκείνο όργανο της Φωτογραφικής βιομηχανίας και
αγοράς που αντιπροσωπεύει τον κλάδο και εξυπηρετεί την διάδοση της
Φωτογραφικής γνώσης και εξειδίκευσης – την αγάπη για την φωτογραφία και την
τέχνη της εικόνας.

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του συνδέσμου μας και σε αγαστή συνεργασία με
τους λοιπούς φορείς της φωτογραφικής αγοράς ο ΣΕΚΑΦ διοργανώνει σεμινάρια,
περιοδικές ( τοπικές και εθνικές) εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις με εμπορικό αλλά
και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκλεγμένο σώμα που προσλαμβάνει
ιδέες – προτάσεις από τα μέλη και τις υλοποιεί με σκοπό την επίτευξη
των στόχων του συνδέσμου μας.

Κώστας Τάγκαλος
Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΚΑΦ