Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ)

    ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  • Η συνένωση αυτών οι οποίοι ασχολούνται με την κατασκευή ή αντιπροσώπευση και διανομή ή εμπορία στην Ελλάδα φωτογραφικών ειδών και εποπτικών μέσων, οπτικοακουστικών μέσων και συστημάτων εικόνας, καθώς και συναφών προς τα πιο πάνω προϊόντων σε μία ενιαία οργάνωση για κοινή μελέτη, ενέργεια και αντιμετώπιση, κάθε είδους επαγγελματικού προβλήματος, για υποστήριξη, προστασία και προαγωγή κάθε είδους επαγγελματικού αιτήματος και για κατοχύρωση κάθε επαγγελματικού συμφέροντος. Ρητά τονίζεται ότι ο σκοπός του σωματείου δεν θα είναι κερδοσκοπικός.
  • Η προστασία και κατοχύρωση των επαγγελμάτων των μελών έναντι κάθε τρίτου και η διάδοση γενικώς της φωτογραφίας και των εποπτικών μέσων στην Ελλάδα.
  • Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του σωματείου.
  • Η διαφώτιση του κοινού πάνω στα προβλήματα των μελών του σωματείου.
  • Η παρουσίαση των κοινών απόψεων, θέσεων και αιτημάτων των μελών στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές, τα αρμόδια όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις.
  • Η προώθηση της φωτογραφικής τέχνης και ιδέας στο ευρύτερο κοινό.