Δελτίο Τύπου Intertech- Νέος Διευθύνων Σύμβουλος

Peter AgopianIntertech

Τη θέση του νέου ∆ιευθύνοντα Συμβούλου της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ανέλαβε από 31 Αυγούστου
ο Ιωάννης Χαλδούπης, ο οποίος από το Μάιο 2016 κατέχει τη θέση του Εμπορικού
∆ιευθυντή.